De Lochting

Arbeidszorgcentrum De Lochting
Roeselaarsestraat 329
8810 Izegem
051/318485

De Lochting

Arbeidszorg

 

Doelstelling : Arbeidszorg omvat een continuüm aan ondersteunende maatregelen die middels het aanbieden van arbeidsmatige activiteiten binnen een productieve en/of dienstverlenende setting, aan personen die, omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen, niet (meer) kunnen werken onder arbeidscontract in het reguliere of beschermende tewerkstellingscircuit, het gewaarborgde recht op arbeid aanbieden.

Door participatie aan deze arbeidsmatige activiteiten wordt de maatschappelijke (re)integratie en participatie bevorderd en worden latente functies van arbeid bereikbaar. Arbeidszorg draagt bij tot het algemeen welzijn van de deelnemers en beoogt een minimum levensvatbaar inkomen te verschaffen.

 

 

De Lochting is een project dat een vorm van experimentele begeleide tewerkstelling wil realiseren voor mannen en vrouwen die door een combinatie van structurele en persoonlijke factoren een aantal drempels niet (meer) aankunnen en daardoor (al of niet tijdelijk) geen toegang vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Het gaat om mensen die, naast een lage scholingsgraad en weinig of geen werkervaring , af te rekenen hebben met o.a. relatieproblemen, een gerechtelijk verleden, analfabetisme, sociale problemen, communicatiestoornissen, een mentale handicap, een moeilijke leefsituatie, alcoholisme, een gestabiliseerde psychiatrische problematiek,…

 

 

Biohoeve Dedrie

Sociale Werkplaats

Doelstelling :

1)      Het aanbieden van een dagbezigheid

2)      Het creëren van aangepaste vormen van tewerkstelling

3)      Begeleiden naar externe tewerkstelling

 

Profilering :

 -De hoofddoelstelling van een sociale werkplaats moet erin bestaan één of meerdere vormen van alternatieve arbeid te organiseren, waaraan deelnemers voor onbepaalde tijd kunnen participeren. De werkplaats moet instaan voor de voorbereiding op tewerkstelling voor die deelnemers die dat zelf wensen en die ervoor vatbaar zijn.

-Alhoewel sociale werkplaatsen vooral herkenbaar zijn aan hun productieproces van goederen en diensten, rekenen zij ook vorming van hun deelnemers tot één van hun hoofddoelstellingen.

Hun uitgangspunt is daarbij dat de reële werkplaats de beste opleidingsvorm is voor hun doelgroep. Sociale werkplaatsen splitsen hun opleiding niet op in ‘vakken’ en in theorie- en praktijkoefeningen. Men leert er al werkend.

-Vorming wordt dus steeds pragmatisch aangepakt en sociale werkplaatsen en men let er ook op dat vorming een maatschappelijk nut heeft, doordat het ingebed is in een productieproces waaraan een vraag beantwoordt.

-Naast vorming vinden we nog volgende doelstellingen terug in sociale werkplaatsen :
                                    -    dagstructurering aanbieden

-         maatschappelijk en voor de cliënt zinvol werk

-         persoonlijke en maatschappelijke waardering